Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

Inleiding.

Dit Huishoudelijke Reglement heeft betrekking op de praktische gang van zaken binnen Schaakclub Westerwolde, hierna te noemen ‘SC Westerwolde’. Het is van kracht met ingang van maart 2023 bij goedkeuring van de leden. Alle leden worden geacht dit reglement te respecteren en in lijn hiermee te handelen.

Nieuwe leden.

Schaakspelers die overwegen lid te worden, kunnen maximaal vier clubavonden vrijblijvend bezoeken, alvorens zich aan te sluiten. Deze periode van kennismaking geldt zowel voor volwassen kandidaat-leden als voor jeugdspelers onder de 18 jaar.

Na de introductieperiode gaat het lidmaatschap in. En zijn de regels omtrent lidmaatschap en contributiebetaling van toepassing.

 

Lidmaatschap en contributie.

Contributiebetaling geschiedt per kalenderjaar in de maand februari. De clubcontributie bedraagt 90 euro voor volwassen leden en 45 euro voor jeugdleden.

 

Opzegging lidmaatschap.

Opzegging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 30 september van een lopend kalenderjaar. Per 1 januari daarop volgend wordt de beëindiging van kracht. Opzeggingen die na 30 september binnen komen, worden niet geacht van toepassing te zijn op het daarop volgende kalenderjaar. Immers, de club blijft in die gevallen voor het onderhavige lid nog een jaar lang afdracht verschuldigd aan de KNSB en de NOSBO. Derhalve loopt bij ontijdige opzegging de contributieverplichting nog een kalenderjaar door.

Feitelijke opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per mail via het secretariaat van SC Westerwolde, en wordt altijd voorzien van een bevestiging door de voorzitter.

Eigendommen.

Alle schaakmaterialen zijn clubeigendom en vragen zorgvuldige behandeling. Het gaat om borden, schaakstukken, digitale klokken, en alles wat ondersteunend is aan de schaaksport. Het is niet toegestaan schaakmaterialen mee naar huis te nemen.

 

Clubavonden.

De wekelijkse clubavond wordt gehouden van september tot juni, met een onderbreking rond de Kerstvakantie. De aanvang is 19.30 uur, de inloop in de speelzaal vanaf 19 uur. Voor consumptie van koffie en thee is een bijdrage verschuldigd van 2,50 euro per avond.

Tijdens clubavonden bevordert een ieder dat er met concentratie geschaakt kan worden. Eventuele verzoeken om het eigen geluidsniveau te dempen, worden daarom altijd gehonoreerd. De meeste denksporters hebben behoefte aan een rustige speelomgeving.

Tijdens alle schaakpartijen, al dan niet in (extern) competitieverband, geldt altijd het sportiviteitsbeginsel. Ook wanneer sprake is van informele partijen of trainingen.

Gedragsregels.

Voor een goede gang van zaken tijdens de clubavonden gelden basisregels en aanbevelingen omtrent het gedrag.

  1. Houd rekening met elkaar op basis van respect en waardering voor ieders eigenheid.
  2. Wees hoffelijk in de omgang met elkaar, en vermijd taalgebruik dat kan worden ervaren als kwetsend voor andermans gevoelens.
  3. Heb respect voor normen en waarden van de ander.

Ongewenste intimiteiten.

Ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. De lichamelijke integriteit van ‑ en het respect voor de persoonlijke ruimte die ieder nodig heeft, wordt per definitie gerespecteerd.

Bevoegdheden van het bestuur.

Bij herhaaldelijke overtreding van de basisregels zal het bestuur een officiële waarschuwing kenbaar maken. Wanneer hinderlijk gedrag desondanks wordt voortgezet, kan een tijdelijke schorsing worden opgelegd voor deelname aan de clubavonden. In uitzonderlijke gevallen kan het lidmaatschap worden ontnomen, wanneer waarschuwing of schorsing niet tot aanpassing van het gedrag hebben geleid. Hiertegen is uitsluitend beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering, of een bijzondere, extra ledenvergadering. Noch bij schorsing, noch bij ontneming van het lidmaatschap vindt restitutie plaats van contributiegelden.

In alle situaties waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, kan het bestuur (tijdelijke) maatregelen treffen, of voorschriften toevoegen waaraan een ieder gehouden is.